Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

GIsdK stadgar


Stadgar

 

För

 

GÖTEBORGS ISDANS KLUBB

(GIsdK)

 

 

 

Antagna den 11 mars 1974

 

Stadgarna senast faställda/ändrade av årsmöte

den 5 oktober 2005

 

 

 

STADGAR

 

För GÖTEBORGS ISDANS KLUBB

 

Stiftad den 17 februari 1974

 

 

 

 

§ 1 Ändamål

 

Göteborgs Isdansklubb stiftad den 17 februari 1974 har till ändamål att bereda sina medlemmar tillfälle att under kamratlig samvaro utöva och förkovra sig i skridskoåkning.

 

 

§ 2 Medlemmar

 

Klubben består av aktiva medlemmar.

 

På årsmöte må person, som därav gjort sig förtjänt, på förslag av styrelsen kallas till hedersledamot.

 

Årsmöte må besluta om begränsning av antal medlemmar i klubben.

 

 

§ 3 Inträde i klubben

 

Medlemmar inväljes av styrelsen efter därom gjord skriftlig ansökan som skall vara tillstyrkt av klubbmedlem.

 

 

§ 4 Utträde ur klubben

 

Medlem, som önskar utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta hos styrelsen.

 

Medlem, som icke inom föreskriven tid erlagt stadgade avgifter, eller som eljest brutit mot dessa stadgar, eller som motverkar klubbens ändamål eller som skadat dess intressen, må av styrelsen uteslutas ur klubben.

 

Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande, förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet.

 

Beslut om uteslutning skall med angivande av orsak delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.

 

Medlem, som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid årsmöte med klubben söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det han fått del av beslutet hoa styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärende angående dylikt besvär skall föreläggas det årsmöte, som hålles närmast efter besvärstidens utgång, och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möte, till vilket klagande minst 8 dagar förut kallas medelst rekommenderat brev.

 

Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifterna erlagts före besvärstidens utgång.

 

Sedan beslut om uteslutning erhållits bindande verkan, upphöra alla förpliktelser mellan klubben och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.

 

 

§ 5 Medlemsavgifter

 

För medlemskap i klubben erlägges avgifter i enlighet med beslut, som efter förslag av styrelsen fattas vid årsmöte.

 

 

§ 6 Deltagande i tävlingar och uppvisningar

 

Medlem får icke utan styrelsens medgivande representera klubben i tävlingar och uppvisningar.

 

Medlemmar äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrives i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfattar idrottsgrenar anslutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundets stående idrottsutövare deltaga.

 

 

§ 7 Styrelsen

 

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst tre ledamöter (och gärna två suppleanter). Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

 

Styrelsen väljs på årsmöte. Ordförande utses av årsmötet medan styrelsen inom sig avgör vem som skall vara sekreterare och kassör.

 

Avgår ledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant om de finnes, som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordning, står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande årsmöte.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.

 

 

§ 8 Firmateckning

 

Klubbens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de personer styrelsen därtill befullmäktigar.

 

 

§ 9 Allmänna klubbsammanträden

 

Varje år hålles ordinarie allmänt klubbsammanträde (årsmöte) minst en gång årligen under nästkommande år. Styrelsen bestämmer tid och plats för möte. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna en vecka före årsmötet om det önskas, handlingarna finns tillgänglig på årsmötet. Extra allmänt klubbsammanträde hålles, då styrelsen så finner erforderligt.

 

Till allmänt klubbsammanträde kallas medlemmarna via hemsida, som ska finnas tillgänglig 10 dagar före sammanträdet.

 

Vid allmänt klubbsammanträde skall följande ärenden förekomma:

 1. Fråga om sammanträdets behörighet utlysande.

 2. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet.

 3. Val av två justerings män att jämte ordförande justera protokollet.

 

Härutöver skall vid årsmötet behandlas:

 1. Styrelsens berättelse för sistförflutet verksamhetsår.

 2. Fastställande av balansräkning.

 3. Revisionsberättelse.

 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

 5. Val av ordförande för nästkommande två verksamhetsår.

 6. Val av ledamöter för nästkommande år.

 7. Val av suppleant för nästkommande år.

 8. Val av revisor för nästkommande år.

 9. Utseende av valberedning att förbereda valen vid nästkommande årsmöte. Två aktiva medlemmar, varav en sammankallande, utses av årsmöte medan representant utses av styrelsen.

 10. Fråga om maximiantal för klubbens medlemmar.

 11. Fastställande av medlems avgifter för nästkommande år.

 12. Behandling av övriga frågor, som tas upp av styrelsen eller som medlem skriftligen anmält till styrelsen.

 

 

§ 10 Rösträtt och val

 

Rösträtt vid allmänt klubbsammanträde tillkommer medlem, som erlagt förfallna avgifter.

 

Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

 

Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men ej förslagsrätt.

 

Vid så allmänt klubbsammanträde som styrelsesammanträde gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avges. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden, dock att val och sluten omröstning avgöres genom lottning.

 

Beslut fattas enhälligt eller genom omröstning, som verkställas öppen såvida inte sluten omröstning begäres.

 

 

 

§ 11 Verksamhetsår, räkenskapsår och revision

 

Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmöte till om med närmast följande årsmöte

 

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

 

Räkenskaperna skall senast 15 dagar före årsmöte vara revisorn tillhanda.

 

§ 12 Stadgeändring

 

Föreslag om ändring till dessa stadgar får upptagas till avgörande vid årsmöte och skall utsändas tillsammans med kallelsen. Beslut i dylik fråga blir ej giltigt med mindre detsamma biträtts av minst tredjedelar av de vid årsmötet närvarande röstberättigade medlemmarna.

 

 

§ 13 Upplösning

 

Beslut om klubbens upplösningskall för att bli slutgiltigt fattas av två på varandra följande årsmöten.

 

Vid upplösningen eventuellt kvarstående tillgångar skall användas för främjande av isdans i Göteborg speciellt genom ungdoms verksamhet.

 

Beslut om upplösning skall omedelbart delgivas i respektive specialförbund medels bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.

 

 

§ 14 Allmänna bestämmelser

 

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

 

Original stadgarna har antagits vid konstituerande sammanträde den 11 mars 1974. Reviderade senast den 5 oktober 2005.

Uppdaterad: 10 APR 2019 11:38 Skribent: Anki Persson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Göteborgs IK - Konståkning
Anki Persson, Baldersgatan 2
41102 Göteborg

Kontakt:
Tel: +46732115295
E-post: goteborgsisdansklubb...

Se all info